De jaarlijkse ALV was wederom in Gasterij De Afspanning in Heerle. Er waren 27 aanwezigen.

De leden gaven hun goedkeuring aan het jaarverslag van de secretaris, het financieel jaarverslag 2018 en de begroting van 2019.

De geplande activiteiten van 2019 zijn toegelicht. Ook zijn de leden geïnformeerd over een provinciaal project van natuur inclusieve landbouw, waaraan het collectief ANB West-Brabant deelneemt door het leveren van een ondernemerscoach.

Na de pauze was er een openbaar gedeelte “Het evalueren van het agrarisch natuurbeheer in ons ANV gebied”. Hier waren nog 9 deelnemers van agrarisch natuurbeheer op af gekomen, zodat er toen 36 aanwezigen waren, waaronder ruim 20 deelnemers aan agrarisch natuurbeheer.

Allereerst gaf gebiedscoördinator Ernst Verwer een uitgebreid overzicht van het beheer en de resultaten van ANLb2016 (agrarisch natuurbeheer) en het beheer van waterschapspakketten.

Vervolgens houdt Carlo Braat, coördinator van adviesbureau ZeeBra, een presentatie over “Beheermonitoring akkervogelgebieden”.  Met 14 vrijwilligers vinden tellingen (monitoring) plaats in  Dinteloord, Steenbergen en De Heen. De tellingen vinden plaats volgens een landelijke methodiek. De aanwezigen geven aan dat akkerranden beslist bijdragen aan de vogelstand. Zo zijn er Dinteloord vele patrijzen gespot.

Daarna volgt de evaluatie van het beheer in het kader van het collectief ANB West-Brabant in het gebied van de ANV. Carlo leidt de evaluatie en beeft daartoe een zestal vragen geformuleerd.

De conclusie is dat de deelnemers vinden dat ze goed geïnformeerd zijn over o.a. de beheervoorwaarden door het collectief, maar vooral de gebiedscoördinator, hun aanspreekpunt in het veld. Daarna vindt er nog wel daarna discussie plaats over wat wel of niet is toegestaan bij het beheer. De evaluatie wordt als positief ervaren, het is ook informatief naar de deelnemers toe.

Bijgevoegd treft u het conceptverslag van de bijeenkomst aan.