Het Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant, ANB West-Brabant, heeft eind juli 2015 de gebiedsaanvraag 2016 van het Collectief voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer ingediend bij de provincie Noord-Brabant. In de aanvraag heeft de ANV Brabantse Wal het deelbudget, wat voor ons beschikbaar is voor 2016, meer dan volledig benut.

Voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zoals bloemrijke akkerranden voor akkervogels en houtwallen is jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van de provincie. Ook het waterschap Brabantse Delta en Rivierenland hebben een budget beschikbaar voor zogenaamde blauwe diensten in het gebied van het Collectief ANB West-Brabant.

Voor het gebied van onze ANV was binnen het Collectief een deelbudget beschikbaar voor 2016 van € 61.000,– van het budget wat onder de provincie valt.

Onze gebiedscoördinator, Ernst Verwer, heeft een bedrag van € 67.000,– kunnen uitzetten bij agrariërs als zogenaamde voorintekening, dat zijn voorlopige contracten. De ANB West-Brabant verwacht begin oktober 2015 de beschikking van de provincie. Aan te nemen is dat het bedrag van de voorintekening zal worden goedgekeurd. Dan kunnen de voorlopige contracten worden omgezet in definitieve contracten met een looptijd van zes jaar. In ons gebied zijn de voorlopige contracten van de voorintekening voor wintervoedselakkers en patrijsakkerranden. Bij wintervoedselakkers wordt graan ingezaaid, waarin vogels kunnen overwinteren. De patrijsakkerranden zijn randen, welke deels braak zijn, deels gras of kruiden en deels bloemrijke randdelen bevatten. Voor akkervogels, vooral voor de patrijs, zijn dergelijke randen van belang. Er zijn veel minder patrijzen dan tientallen jaren terug, maar dergelijke akkerranden dragen bij aan het herfst.