Op donderdagavond 25 oktober was er in het Dorpshuis in Dinteloord een informatieavond over het monitoren van akkervogels in Dinteloord-Steenbergen.  Er zijn maar liefst 34 belangstellenden op de uitnodiging ingegaan.  

Na de presentaties hebben zich al 11 personen aangemeld om als vrijwilliger deel te nemen aan de tellingen van akkervogels deze winter in de omgeving Dinteloord-Steenbergen. Meerdere vrijwilligers zijn nog van harte welkom.

De informatieavond was georganiseerd door het Collectief ANB West-Brabant in samenwerking met ANV Brabantse Wal en Brabants Landschap.

De aanwezigen werden welkom geheten door Ad Backx, secretaris van zowel Collectief ANB West-Brabant als de ANV. Hij gaf informatie over beide organisaties en over het kader, waarin de monitoring plaatsvindt. Ook ging hij in op de rol van adviesbureau ZeeBra in de uitvoering van allerlei werkzaamheden voor het agrarisch natuurbeheer door het collectief.

Ernst Verwer, gebiedscoördinator van eveneens Collectief ANB West-Brabant en de ANV, gaf aan welke maatregelen er zijn en worden getroffen om akkervogels te beschermen en om meer akkervogels te krijgen, zoals bloemrijke en voedselrijke akkerranden.

Vervolgens ging Jochem Sloothaak, ecoloog van Brabants Landschap en ZeeBra in op de ontwikkelingen van de vogelstand in Nederland en de belangrijke rol van het agrarisch natuurbeheer. Daarna ging hij inhoudelijk in op het project monitoring in de regio Dinteloord-Steenbergen, een gebied van circa 1.200 hectares. De tellingen zijn dit najaar en komende winter, in de maanden november, januari en maart. Er zijn 29 telpunten met een straal van circa 300 meter. Er worden groepjes tellers gevormd, waarbij in elke groep minimaal één deskundige aanwezig is.

De aanwezigen lieten zich graag informeren, stelden meerdere vragen en kwamen met suggesties. Tegen het einde van de bijeenkomst werden de aanwezigen gevraagd of ze bereid zijn als vrijwilliger deel te nemen aan de tellingen. Al elf personen meldden zich direct aan, waardoor succes verzekerd is. Toch zijn er nog meer vrijwilligers van harte welkom en men kan zich aanmelden bij onze gebiedscoördinator Ernst Verwer via e.verwer@planet.nl.Ook kan men bij hem voor meer informatie terecht.