Op 14 maart 2018 vond de jaarlijkse ALV plaats bij Gasterij de Afspanning in Heerle. Er waren 23 aanwezigen.
Na de formele agendapunten was er in het openbaar gedeelte tijd voor presentaties over agrarisch natuurbeheer.
Jacob Bouwman, coördinator van adviesbureau ZeeBra, informeerde de aanwezigen over het nieuwe (inter)nationaal beheerstelsel vanaf 2016.
De gebiedscoördinator van de ANV, Ernst Verwer, toonde de resultaten in ons werkgebied. Sinds 2016 zijn al 64 agrarische deelnemers actief met natuurbeheer. Tot en met 2018 is 59 ha ingericht voor natuurbeheer in het kader van het nieuwe stelstel. Daarnaast is 53 ha ingericht als waterschapranden van 3-4 meter breedte naast water doorvoerende watergangen. De deelnemers ontvangen vergoedingen van het Collectief ANB West-Brabant, waarvan de budgetten respectievelijk afkomstig zijn van de rijksoverheid/EU en waterschap Brabantse Delta.
Ook in de komende jaren worden deelnemers geworven om het natuurbeheer in ons gebied uit te breiden.
Ad Backx, secretaris van de ANV, berichtte de aanwezigen over de monitoring. Er is een groot projectvoorstel bij de provincie ingediend.
Bijgevoegd treft u naast het conceptverslag van de bijeenkomst ook de presentaties van de sprekers aan.
[gview file=”https://anvbrabantsewal.nl/wp-content/uploads/2018/05/ANV-BW18-09-Conceptverslag-van-de-ALV-van-14-maart-2018.pdf”]