Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal
Ruigevelden 13A
4664 RG Lepelstraat
anv.brabantsewal@kpnmail.nl
www.anvbrabantsewal.nl

ANV BW13-02

In het voorjaar van 2011 heeft een werkgroep de oprichting van de Agrarische natuurvereniging (ANV) Brabantse Wal, verder te noemen ANV, voorbereid. De werkgroep is opgericht door de ZLTO afdelingen van Roosendaal, Steenbergen-Bergen op Zoom en Woensdrecht. Op 6 oktober zijn de leden van de ZLTO afdelingen hierover uitgebreid geïnformeerd in een gezamenlijke bijeenkomst te Heerle.

Op 17 november 2011 is de ANV opgericht door ondertekening van de stukken bij notaris Mr. M.A.C. Vermunt te Woensdrecht. De bestuursleden zijn Jan Denissen (voorzitter), Jorge Knipscheer (secretaris), Johan Brooijmans (penningmeester), Ad Backx, Peter Franken, Peter Nouws en Henk Roefs.

Op 18 november 2011 was de openingsactiviteit bij Familyland in Hoogerheide. De aanwezigen werden geïnformeerd over de ANV. Vervolgens werden bomen gepland door bestuurders uit de vier gemeenten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht). De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Op 1 december 2011 is de ANV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur heeft maandelijks vergaderd. De belangrijkste bespreekpunten/besluiten waren:

  • Het vaststellen van het jaarplan 2012
  • Ledenwerving
  • Website
  • Financiële zaken
  • Bestuurlijke verantwoordelijkheid
  • Informatieavonden en cursussen
  • Landschap van Allure
  • Inventarisatie van Natuuractiviteiten bij gemeenten
  • Deelname Brabantse Waldag 2012 

Er is een website ontwikkeld en vervolgens verder geprofessionaliseerd, zie www.anvbrabantsewal.nl

De ANV heeft deelgenomen aan de Brabantse Wal Dag op 28 mei 2012, georganiseerd door de gemeente Roosendaal.

Er zijn contacten geweest met terreinbeheerders om agrariërs een taak te geven bij het beheer en onderhoud van natuurgebieden

Bij de leden van de ANV is de belangstelling geïnventariseerd m.b.t. activiteiten van de ANV en de bijdrage die leden willen leveren. Er zijn excursiebijeenkomsten geweest in Nispen en Steenbergen in het kader van Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA). Zo werden o.a. bloemrijke akkerranden bezichtigd.

Bij het basisonderwijs in Woensdrecht heeft de ANV een bijdrage geleverd aan voorlichting over natuur en landschap. In 2013 volgt een vervolgbijeenkomst, waarbij leerlingen ruim 30 vogelhuisjes maken (n.b.: heeft op 18 januari 2013 plaatsgevonden met bijbehorende publiciteit).

Er is meegewerkt aan de voorbereiding van het provinciaal project “Landschap van Allure, de Brabantse Wal”. De doelstelling is de natuur mooier en grootser te maken door natuur- en landschapsprojecten in de streek en in dit kader de “Steilrand bij Woensdrecht”. De taak van de ANV is het ondersteunen van bewoners en ondernemers om hierin een rol te spelen.

Er is een Kwaliteitshandboek opgesteld voor collectief agrarisch natuurbeheer m.b.t. akkerranden. In dat kader is een overeenkomst met een gebiedscoördinator opgesteld voor het collectief akkervogelbeheer. Hij coördineert de activiteiten in het gebied Steenbergen en Bergen op Zoom, adviseert agrariërs, laat monitoring uitvoeren, rapporteert en voert overleg met Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant. Dit Kwaliteitshandboek is voorgelegd tot certificering door de Stichting Certificering SNL die namens alle provincies opereert.