Oprichting Collectief West-Brabant voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Vanaf 2016 gaat het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) van start.

De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering. De overheid maakt dan geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische collectieven. De collectieven stellen contracten met deelnemers op. De collectieven worden door Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) in de streek opgericht. Er ontstaan in Nederland een veertigtal collectieven. In Noord-Brabant worden drie collectieven opgericht, voor West, Midden en Oost Brabant.

In West-Brabant wordt een Collectief opgericht door zes ANV’s:

  • ANV Altena-Biesbosch
  • ANV Baarle-Nassau en Omstreken
  • ANV Brabantse Wal
  • ANV Drimmelen
  • ANV Slagenland
  • ANV tussen Baronie en Markiezaat

Het Collectief bestrijkt het gehele gebied van West-Brabant, ook de gebieden waar nog geen ANV is: de gebieden van de gemeenten Moerdijk, Breda en Oosterhout.

Het Collectief is een coöperatie. De leden zijn personen die binnen het werkgebied agrarische bedrijven uitoefenen, of agrarische grondbezitter zijn of agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitoefenen.

De zes ANV’s hebben een werkgroep opgericht die de oprichting van het Collectief voorbereiden. Bestuurslid Ad Backx neemt namens onze ANV deel.

Begin 2015 zal het Collectief worden opgericht. Momenteel worden o.a. de statuten voorbereid en de taakverdeling tussen ANV’s en Collectief. De doelstelling is de taken zo dicht mogelijk bij de agrarische bedrijven neer te leggen. Aan de ANV’s is gevraagd bestuursleden voor te dragen.

Het traject wordt ondersteund door een landelijk projectgroep, de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN). Vanuit SCAN/ZLTO ondersteunt Wico Dieleman de collectieven in Brabant en Zeeland. SCAN levert formats aan die binnen de werkgroep wordt besproken en via “maatwerk” worden vastgesteld. Om de betrokkenen goed op de hoogte te houden geeft de werkgroep periodiek een Nieuwsflits uit. De Nieuwsflitsen tot op heden zijn bijgevoegd.

Na de oprichting is op het opstellen van de gebiedsaanvraag voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer een eerste prioriteit. De gebiedsaanvraag bevat concrete plannen, waartoe contracten met agrarische deelnemers worden opgesteld, zoals voor:

  • Akker- en weidevogelbeheer
  • Vlakdekkend botanisch beheer graslanden/dijken
  • Landschapselementen: houtsingels, bomenrijen, poelen, struweel
  • Natuurbuffers

De gebiedsaanvraag dient te passen in het provinciaal Natuurbeheersplan 2016, welke binnenkort wordt vastgesteld. Dit plan bevat een programma van eisen en criteria. Een ecologische toets dient aan te tonen of de gebiedsaanvraag voldoet aan het provinciale/rijks doelenkader.

Het rijk heeft samen met andere partijen een lijst van circa 120 dier- en plantensoorten samengesteld waar internationale beschermingsverplichtingen voor gelden.

De uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt dus door het gebied georganiseerd. Hierdoor ontstaat meer samenhang in het beheer wat de ecologische kwaliteit in het gebied kan verbeteren. Het nieuwe stelsel dient de efficiency te verhogen, de natuur te bevorderen en te leiden tot minder uitvoeringskosten.