Laatste Nieuws

Verslag van de ALV op 29 januari 2020

Op 29 januari 2020 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bij Gasterij De Afspanning in Heerle. Het was er voor de laatste keer, de goede locatie is helaas onlangs gesloten. Er waren 25 aanwezigen. Het Jaarverslag 2019, de Jaarrekening 2019 en de Begroting...

Nieuwsbrief december 2019

De Nieuwsbrief van december 2019 toont de activiteiten van de ANV van het afgelopen jaar. Er waren vele activiteiten en het (agrarisch) natuurbeheer is weer verder uitgebreid. De ANV is trots op datgene wat we samen bereiken met agrariërs en burgers in ons werkgebied...

ALV 2019 op 30 januari 2019

Op 30 januari 2019 vindt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) van de ANV plaats. Deze wordt gehouden in Gasterij De Afspanning in Heerle. De leden zijn onlangs daarvoor uitgenodigd. Na de ALV is er een openbare bijeenkomst om 20.30u “Het evalueren van het...

Nieuwsbrief, oktober 2018

De tweede nieuwsbrief van 2018.
Ook in 2018 zijn we actief om het agrarisch natuurbeheer in ons gebied nog verder uit te breiden en daarin zijn we succesvol.
Naast de ontwikkeling van agrarisch natuurbeheer is het echter belangrijk om te weten wat de effecten er van zijn. Dit najaar en winter gaan we, samen met het collectief ANB West-Brabant en Brabants Landschap, akkervogels monitoren in het gebied van Dinteloord en Steenbergen.
We beginnen met een informatieavond op donderdag 25 oktober. We hopen op uw aanwezigheid.
De Minister van LNV, Carola Schouten, heeft begin september haar visie “Landbouw, natuur en voedsel, waardevol en verbonden” uitgebracht. De Minister richt zich op een kringlooplandbouw, ook met veel aandacht voor de natuur.

Privacyregels ANV Brabantse Wal

In het kader van het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de ANV privacyregels vastgesteld. Zie de bijgevoegde pdf ANV BW18-16 Privacyregels ANVDownload

Zomerexcursie 2018

Op 20 juni was de zomerexcursie bij IJsboerderij “De Gerda Hoeve” in het Dreefje in Schijf.
Na een kopje koffie namen de deelnemers een kijkje bij de akkerranden van agrariër Veraart in de Nispense Achterhoek. Vervolgens was er uitleg van Sjef Oerlemans van de gemeente Roosendaal over het turfvaartaquaduct nabij Nispen. Vroeger is een aquaduct gebruikt voor de turfvaart en daarvan is nu een reconstructie gemaakt.