De ZLTO afdelingen Woensdrecht, Roosendaal en Steenbergen – Bergen op Zoom hebben  het initiatief genomen om een agrarische natuurvereniging (ANV) op te richten. Daartoe is een werkgroep gevormd met enthousiaste leden. Zij hebben de kansen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer op en rondom de Brabantse Wal verkend. Inmiddels is de voorbereiding bijna afgerond, en is een voorlopig bestuur in beeld. Als naam wordt voorgesteld ANV Brabantse Wal. Het werkgebied van de ANV komt overeen met het werkgebied van deze ZLTO afdelingen, dat betekent de vier gemeenten Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom. Wij noemen het hier verder de Brabantse Wal.

Vanuit de ZLTO is interesse ontstaan om de ontwikkeling van groene en blauwe diensten als uitdaging op te pakken door individuele of groepen agrariërs. Om dit handen en voeten te geven is een uitvoeringsgerichte  ANV zeer gewenst. Zij is een aanspreekpunt voor de leden en voor partijen waarmee samengewerkt wordt. Voor de landbouw is het positief dat de agrarische bedrijven op deze manier kunnen laten zien dat ze op een verantwoorde en duurzame wijze bezig zijn met het produceren van landbouwproducten in combinatie met het beheer van het landelijk gebied.

Vanuit de natuur is behoud van flora en fauna een streven. De kracht van de ANV bestaat uit het inventariseren van projectideeën, zowel binnen als buiten de EHS. Hierdoor worden kansen gecreëerd en benut samen met andere partijen. Uitgangspunt voor de ANV is een marktconforme benadering van agrarisch natuurbeheer.

 

Uitgangspunten

De agrarische sector werkt samen met betrokken partijen aan het behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in het gebied. Een deel van de bedrijven is op zoek naar een tweede tak. De ANV wil kansen benutten uit het Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant, en uit de landschaps-ontwikkelingsplannen (LOP’s) die zijn opgesteld door de verschillende gemeenten.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer moet aantrekkelijk zijn voor de agrarische bedrijfsvoering. De vereniging wil zich inzetten voor de verbreding van de landbouw in haar gebied. Zo kunnen agrariërs een deel van hun inkomen verdienen door het verrichten van maatschappelijke diensten.

Beheer en aanleg van natuur en landschapselementen moet bijdragen tot een goed bedrijfsresultaat. Er moet geen planologische schaduwwerking uit voortvloeien.

De vereniging wil agrarisch natuur- en landschapsbeheer breed oppakken: van het aanleggen van bloemenranden tot het verzorgen van eindbeheer in natuurgebieden van natuurorganisaties.

Activiteiten / programma

Aanspreekpunt

De vereniging is aanspreekpunt voor overheden waar het gaat om uitvoeringszaken rond natuur en landschap. Ook streekbewoners hebben via de ANV een aanspreekpunt.

Inscharen van vee

Boeren zijn op zoek naar mogelijkheden om hun areaal uit te breiden, o.a. om  extensivering te kunnen toepassen. Aan de andere kant zijn natuurbeherende organisaties doende met begrazingsbeheer van natuurgebieden.

Onderhoud van natuurgebieden

In de natuurgebieden is veel onderhoud noodzakelijk. De vereniging wil met terreinbeherende instanties samenwerken in het onderhoud van de gebieden.

Aanleg en beheer van landschapselementen

In het agrarische gebied liggen natuur- en landschapselementen. Voor onderhoud, beheer en aanleg van landschapselementen is een goede stimuleringsregeling noodzakelijk. De ANV kan een belangrijke rol spelen in de coördinatie van de uitvoering. In  het stimuleringskader groene en blauwe diensten wil de vereniging een actieve rol gaan spelen.

Aanleg en beheer van erfbeplantingen

Een mooie erfbeplanting is het visitekaartje van de agrarische onderneming. Effectief stimuleren komt in beeld als er goede financiële regelingen  zijn.

Het plaatsen van informatieborden

Kennisontwikkeling van beheer van natuur en landschap

Het beheren van natuur en landschap vergt op alle fronten kennis van de deelnemers. Cursussen kunnen daar aan bijdragen.

Akkerrandenbeheer en bloemrijke bermen

Dit kan opgepakt worden om het buitengebied een vriendelijk aanzicht te geven.

Weidevogelbeheer

Dit is een project waar diverse partijen in kunnen samenwerken.

Aanleg en onderhoud  van wandel- en fietsroutes

In overleg met overheid kunnen wandel- en fietsroutes worden onderhouden of  aangelegd.

Excursies

Voor (groepen van) agrariërs, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en natuur- en vrijwilligersorganisaties

 

Lidmaatschap en doel

Lid van de ANV kunnen zijn:

A. Agrarische ondernemers die zijn gevestigd binnen de grenzen van het werkgebied van de ANV Brabantse Wal en hun inkomsten realiseren met agrarische activiteiten in de groene ruimte, die lid zijn van de ZLTO. Hieronder worden ook verstaan voormalig agrarisch ondernemers

B. Overige ondernemers en natuurlijke personen, werkzaam en/of woonachtig binnen de grenzen van het werkgebied van de ANV Brabantse Wal die de doelstelling van de vereniging onderschrijven.

Donateur van de vereniging kunnen zijn:

Meerderjarige natuurlijke personen, en  rechtspersonen, al dan niet, werkzaam en/of woonachtig binnen de grenzen van het werkgebied van de ANV Brabantse Wal.

Doel

Het bevorderen van natuur- en landschapsbeheer door agrariërs en streekbewoners.

Dit staat centraal als doelstelling naast het agrarisch natuur- en landschapsbeheer als bedrijfsmatige activiteit. Vandaar dat ook streekbewoners die zelf geen agrarisch bedrijf hebben, lid kunnen worden.

 

Bestuur

Het voorlopig bestuur bestaat uit: Johan Brooijmans, Jorge Knipscheer, Jan Denissen, Peter Nouws, Henk Roefs, Ad  Backx,  Peter Franken.

Secr. Jorge Knipscheer, Ruigevelden 13a  4664 RG Lepelstraat   email  info@anvbrabantsewal.nl