Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal
Ruigevelden 13A
4664 RG Lepelstraat
anv.brabantsewal@kpnmail.nl
www.anvbrabantsewal.nl

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2013 (Concept) ANV BW13-08
Datum: 21 februari 2013
Aanvangstijd: 20.00u
Plaats: Gasterij De Afspanning, Herelsestraat 97, 4726 AC Heerle

 1. Opening
  De voorzitter, Jan Denissen, opent de vergadering en heet allen welkom. Er zijn 16 aanwezigen en 6 afmeldingen. Jan geeft aan dat het de eerste Algemene Ledenvergadering is na de oprichting van 17 november 2011.
 2. Mededelingen
  De ANV heeft drie cursusavonden georganiseerd. Op maandag 18 februari 2013 was de eerste bijeenkomst. Die bijeenkomst is druk bezocht, circa 35 aanwezigen. In de komende weken vinden de volgende bijeenkomsten plaats.
 3. Het Jaarverslag 2012 van de secretaris
  Het verslag wordt goedgekeurd en toegelicht.
 4. Jaarplan 2013
  Het Jaarplan wordt toegelicht. Bij punt 6 van het plan “Coördinatie verzoeken aan terreinbeheerders en waterschap om agrariërs een taak te geven in uitvoering van onderhoud in natuurgebieden” wordt medegedeeld dat onlangs een gesprek heeft plaatsgevonden bij de gemeente Roosendaal. De ANV heeft er nog geen ervaring mee en “het is wat zoeken”. Eric-Jan van Trijen mist twee onderwerpen bij de presentatie van het Jaarplan: bloeiend bedrijf en Collectief akkerrandenbeheer. Deze omissie zal worden gecorrigeerd.
 5. Financieel jaarverslag 2012
  Johan Brooijmans licht het Jaarverslag toe. De ANV heeft 845 leden en die betalen minimaal € 15,– per lid, totaal € 1.425,–. De meeste inkomsten waren de subsidies van Rabobank Markiezaat en Rabobank Roosendaal-Woensdrecht: totaal € 4.000,– Aan de kostenkant waren de meeste uitgaven voor de oprichting en bijbehorende activiteiten.
 6. Verslag van de kascontrolecommissie en decharge bestuur
  De Kascontrolecommissie bestond uit Ad Uitdehaag uit Nispen en M. Doggen uit Steenbergen. Namens de commissie deelt Ad mede dat de financiële huishouding heel overzichtelijk is opgesteld en dat het in orde is bevonden. Het bestuur wordt decharge verleend. De voorzitter dankt Johan Brooijmans voor het werk als penningmeester.
 7. Begroting 2013
  Penningmeester Johan Brooijmans licht de begroting toe. De begroting is aanzienlijk hoger dan de jaarcijfers van 2012. Dit wordt veroorzaakt door het STIKA project (bijna € 22.000,–), waarvan de geldstromen van de provincie lopen via de ANV.
 8. Verkiezing van een bestuurslid
  Door het terugtreden van Johan Brooijmans is er een vacature. De voorzitter meldt dat het bestuur zich ingespannen heeft om een kandidaat voor te stellen. Echter, dat is (nog) niet gelukt. De voorzitter vraagt de vergadering het bestuur te mandateren om een geschikte kandidaat te vinden. Het dient iemand te zijn uit het gebied van Steenbergen/Bergen op Zoom en bij voorkeur een niet agrariër.De Vergadering geeft het bestuur het mandaat.
 9. Rondvraag
  Jeanne Janssens informeert naar de wijze van uitbetaling van de STIKA gelden; gaat het rechtstreeks naar de agrariër of via de ANV. DE voorzitter antwoordt: rechtstreeks vanuit Dienst Regelingen naar de agrariër. Eric-Jan Van Trijen heeft geconstateerd dat de website flink verbeterd is en vindt dat de site er nu goed uitziet. Het bestuur heeft de doelstelling om nog meer info op de site te plaatsen en de site actueel te houden. Op dit moment is er nog een achterstand. Eric-Jan van Trijen vraagt of de deelnemers van STKA en vogelakkerrandenbeheer allemaal lid zijn van de ANV. De voorzitter antwoordt dat het lidmaatschap dan wel sterk gewenst is, maar een verplichting is er (nog) niet.
  Niek van der Spelt informeert naar het Ganzenzevenakkoord. Er zijn veel te veel ganzen en de populatie wordt verminderd. Trekganzen dienen te worden beschermd. Wat is de rol van de ANV in deze? De naam ANV wordt genoemd. De voorzitter antwoordt dat de ANV daar (vooralsnog) geen rol in heeft. Dat zou ook lastig zijn. Corné Mangelaars merkt op dat, in geval van een rol van de ANV, ook een imagokwestie aan de orde is.
  Corné Mangelaars en Peter Looijen vragen of de ANV een rol krijgt in de GLB 2014-2020, EFA’s, 50% agrariërs en 50% collectief. De voorzitter antwoordt dat de ANV meedoet met een pilot vanuit Dienst Regelingen en Ministerie van EZ. Dat gaat in de komende maanden plaatsvinden. De ANV ziet daar een kans in, om een flinke rol te spelen in het collectief beheer. Geadviseerd wordt om in te zetten op beheersmaatregelen die in de praktijk goed haalbaar zijn, zoals op dijken. De voorzitter geeft aan nog niet alle feiten te kennen en kan daardoor nog niet alle vragen over dit onderwerp beantwoorden. Ad Uitdehaag constateert dat de 4 ZLTO gebieden zijn teruggebracht tot 3 na de fusie van ZLTO Steenbergen/Bergen op Zoom Noord en ZLTO Bergen op Zoom. Eric-Jan, de nieuwe voorzitter, licht de fusie toe.

Pauze………………..
Na de pauze heeft Eric de Jonge, uit Rilland Bath, die werkzaam is bij Brabants Landschap, een zeer interessante presentatie over “Flora en fauna van de Brabantse Wal”. Met een bijzonder goede uitleg en vele foto’s ter illustratie geeft hij aan wat er zoal leeft in de natuurgebieden bij de Brabantse Wal. De boeiende presentatie wordt door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Namens hen wordt Eric door de voorzitter hartelijk bedankt.

10. Sluiting
Voordat de voorzitter de vergadering sluit wordt afscheid genomen van het bestuurslid Johan Brooijmans. Door drukke werkzaamheden was hij niet meer in staat bestuurslid te blijven. De voorzitter dankt Johan voor zijn grote inzet, accuraatheid en deskundigheid. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om circa 22.00u.

 

Download hier de notulen in PDF formaat.