Activiteiten van de ANV in 2014

evenementen kopieDeelname aan evenementen in ons gebied.
Natuurlijk was de ANV weer vertegenwoordigd op de Brabantse Waldag, dit jaar op 18 mei op en rond het Landgoed Mattenburgh. We hadden een stand bij Boerke Bogers.

Ook op de Boerendag in Woensdrecht waren we op 14 september met een stand aanwezig.

Op beide bijeenkomsten was er een prijsvraag en het is mooi om te zien dat vele mensen geïnteresseerd zijn in en kennis hebben van vogels.

Tijdens deze evenementen informeren we belangstellenden over de activiteiten voor versterking van natuur- en landschapsbeheer in ons gebied. Er was veel belangstelling voor onze ANV. Helaas leverden deze bijeenkomsten nauwelijks nieuwe leden op en dat is jammer.

zomerexcursie 2014 kopieZomerexcursie
Op de excursie-/ informatieavond van 26 augustus bij Landbouwbedrijf de Witte in Kruisland waren 44 belangstellenden aanwezig. Carlo Braat, coördinator landschapsbeheer van Brabants Landschap, gaf uitleg over bloemrijke akkerranden. Daarna werd een bloemrijke akkerrand nabij het erf van het bedrijf bezocht. Carlo lichtte toe dat de akkerranden langs sloten zorgen voor een betere waterkwaliteit in de sloten. In de randen leven nuttige insecten die andere insecten, die schade aanrichten aan landbouwgewassen, kunnen bestrijden. Natuurlijk zijn de akkerranden een beschutte plaats waar akkervogels broeden, zoals de veldleeuwerik.

Ook hield hij een presentatie over de nieuwe ontwikkelingen in het agrarisch natuurbeheer en de vergroening in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa (GLB).
Klik hier voor het verslag en de presentatie.

stika kopieNatuur- en landschapsbeheer in het kader van STIKA
Door de provincie Noord-Brabant, waterschappen, gemeenten en Brabants Landschap is de subsidieregeling STIKA ontwikkeld “subsidieregeling groen blauw stimuleringskader”. Het betreft een subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer, zoals voor bomenrijen, knotwilgen, houtsingels en bloemrijke akkerranden. Ook wandelpaden over boerenland (ommetjes) behoren tot de mogelijkheden.

In ons werkgebied zijn de afgelopen jaren diverse contracten afgesloten met deelnemers. Onze veldcoördinator, Ernst Verwer, onderhoudt de contacten met de deelnemers, zoals over de voorwaarden die aan de regeling verbonden zijn. Ook stimuleert hij agrariërs in het gebied om de aan de regeling deel te nemen. Voor vragen kunnen gebiedsbewoners steeds bij hem terecht.

De regeling draagt bij aan versterking van het landschapsbeheer in ons gebied van de ANV.

Collectieve akkervogelbeheersplannen in Bergen op Zoom Noord en Steenbergen
In een samenwerkingsverband van ZLTO, Coördinatiepunt Landschapsbeheer en onze ANV zijn er in het gebied van de ANV twee collectieve beheersplannen voor het versterken van akkervogels in het gebied, namelijk in de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen.

Circa 30 agrariërs nemen deel aan het project. Zij hebben akkerranden van 9 tot 18 meter breedte voorzien van een mengsel van bloemen en kruiden of granen en kruiden. Het gaat totaal om een oppervlakte van circa 75 hectare.

De bloemrijke akkerranden zijn niet alleen prachtig om te zien, maar zijn goed voor de vogels, dragen bij aan het bestrijden van insecten (natuurlijke plaagbeheersing) en minder vervuiling van het oppervlaktewater. De akkerranden bieden beschutting aan akkervogels, zoals de gele kwikstaart, graspieper, veldleeuwerik, patrijs, scholekster en de kievit.

Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer en ZLTO coördineren het project. Eric-Jan van Trijen is namens de ANV de gebiedscoördinator en onderhoudt alle contacten met de deelnemers. Ook zorgt hij voor de monitoring en voert hij overleg met het samenwerkingsverband van Coördinatiepunt en ZLTO. De deelnemers hebben een contract afgesloten voor een periode van zes jaar.

IMG_1122Project Landschap van Allure, de Linie.
De ANV is vertegenwoordigd in het project “Cruijslandse Kreken” in het kader van het provinciaal project Landschappen van Allure. De doelstelling is om de natuur te versterken in het gebied van de Cruijslandse Kreken en de Blauwe Sluijs, de verbinding tussen de Steenbergse Vliet en de Cruijslandse Kreken. Meerdere partijen zijn bij gebiedsontwikkeling betrokken, waaronder de gemeente Steenbergen en het waterschap Brabantse Delta. Deze organisatie gaat kreken herstellen en een ecologische verbindingszone aanleggen.

 

 

GLB, het nieuwe Europees Gemeenschappelijke Landbouw Beleid
Het nieuwe Europese landbouwbeleid treedt in 2015 in werking. Een onderdeel hiervan is de invulling van de vergroening. Om voor de vergroeningspremie in aanmerking te komen zijn er voor agrariërs drie vergroeningsmaatregelen: gewasdiversificatie, behoud van blijvend grasland en een bepaalde omvang van ecologisch aandachtsgebied (landschapselementen, akkerranden, bufferstroken en stikstofbindende gewassen).

Agrarisch natuurbeheer in een totaal nieuw jasje: “de streek aan zet”
Op 1 januari 2016 treedt een geheel nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking. Heel veel taken die nu bij de overheid liggen (RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) worden overgedragen aan zogenaamde agrarische collectieven. Dit is een samenwerkingsverband van agrarische natuurverenigingen. Ook in West- Brabant wordt een Collectief opgericht en de ANV is daar nauw bij betrokken. Zie de uitgebreide informatie een aparte nieuwsbrief op de website van onze ANV.

Voor vragen over de subsidiemogelijkheden kan onze ANV veldcoördinator, Ernst Verwer, de leden informeren.

Contacten met allerlei organisaties
De ANV heeft contacten met allerlei organisaties, zoals met de inliggende gemeenten, de ZLTO-afdelingen, het waterschap, de Buisleidingstraat, vliegbasis Woensdrecht/Aviolanda, scholen en dorpsverenigingen. Uiteraard zijn er ook vele contacten met onze leden. Steeds proberen we een bijdrage te leveren aan de natuur- en landschapsbeheer. Zo hebben we bemiddeld in het onderhoud dat een lid uitvoert bij een ecologische verbindingszone in opdracht van de gemeente Roosendaal.

Ideeën
Graag willen we de leden van de ANV zoveel mogelijk betrekken bij activiteiten in ons werkgebied. Ideeën zijn bijvoorbeeld: natuuraanleg, ommetjes, bloemenranden in de buurt van bebouwing, excursies, workshops en dergelijke. We hopen dat leden met ons contact opnemen. Immers, samen kunnen we veel betekenen voor de biodiversiteit in het gebied en de beleving ervan.