Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer2016 (ANLb 2016)

Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het...

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika)

De provinciale regeling is gericht op verbetering van natuur en landschap op het platteland. Voorbeelden hiervan zijn: het aanplanten van een elzensingel of een bloemrijke rand langs akkers, het onderhoud van een mooie oude rij knotwilgen, of aanleg van een kikkerpoel...

Verbindingen en Landschap

In het kader van de provinciale Subsidieregeling verbindingen en landschap kunnen bijdragen worden verstrekt voor aanleg van landschapselementen, herstel van cultuurhistorische landschapselementen, realisatie van ecologische verbindingszones en voor ontsnippering van...