Op 30 augustus vond de zomerexcursie plaats bij Melkveebedrijf Maatschap De Weerd in Moerstraten. Er waren 30 aanwezigen, waaronder vele leden en ook vertegenwoordigers van gemeenten en Brabants Landschap. 

De voorzitter, Henk Roefs, heette allen welkom. Daarna gingen de aanwezigen agrarisch natuurbeheer bezichtigen. Zij zagen eerst een bloemrijke akkerrand in het kader van STILA, de provinciale Stimuleringsregeling Landschap. Daarna volgde een bezoek aan een weiland met kruidenrijk grasland.

Bij terugkomst op de boerderij waren er presentaties over de succesvolle Brabantse regeling Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM Melkveehouderij). Allereerst door Ad Backx, secretaris van de ANV, daarna door Ernst Verwer, gebiedscoördinator en vervolgens door melkveehouder, tevens bestuurslid ANV, Pieter de Weerd en deelnemer aan het project. 

Terug op het bedrijf presenteerde Ernst Verwer de ervaringen van het collectief ANB West-Brabant met de contracten in de nieuwe GLB periode (Europees Gemeenschappelijk  Landbouwbeleid). Deze periode is van 2023 t/m 2027, de contracten agrarisch natuurbeheer zijn van 2023 t/m 2028. Begin dit jaar  was er nog veel onduidelijk over de GLB, zowel voor agrariërs als voor het collectief. Het eindresultaat van de beheercontracten is uitermate positief: nagenoeg het gehele budget is uitgezet in beheercontracten agrarisch natuurbeheer. 

Ad Backx gaf algemene informatie over het project BBM Melkveehouderij. Dit project is in 2021 gestart in Midden-Brabant, later verbreed naar geheel Brabant. Het is een succesvol project. Melkveehouders worden op vrijwillige basis gestimuleerd te verduurzamen met als tegenprestatie een vergoeding. Er zijn 13 kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) en per KPI kunnen punten worden behaald. Door het succes is en wordt het project verder uitgebreid. Nu al nemen circa 460 melkveehouders deel, circa 25% van de Brabantse melkveehouders. De doelstelling is om het uit te breiden naar bijna 700 deelnemers, circa 40% van de Brabantse melkveehouders. Het voornemen is om een dergelijk succesvol project te verbreden naar andere landbouwsectoren. 

Ernst Verwer ging als gebiedscoördinator in op het project. Er wordt een nulsituatie vastgesteld en de deelnemers leggen een ambitie vast voor een periode van drie jaar. Jaarlijks wordt de stand van zaken vastgesteld. Hij ging in op de KPI’s, waaronder 4 groene indicatoren, en de wegingsfactoren. Die 4 indicatoren  worden door de gebiedscoördinator in het systeem vastgelegd.  

Pieter de Weerd gaf uitleg over het bedrijf. De maatschap heeft ongeveer 200 koeien op 92 ha land. Het bedrijf neemt deel aan weidegang voor koeien, aan “Beter leven”, een keurmerk met eisen op het gebied van diervriendelijkheid met als tegenprestatie een hogere melkprijs en aan BBM Melkveehouderij. Het is een modern bedrijf en de ANV is blij dat Pieter bereid was om in 2022 bestuurslid te worden.

Download hier de presentaties:

BBM Melkveehouderij MTS De Weerd, Moerstraten

BBM Melkveehouderij Ernst Verwer

ANlb 2023 en GLB, Ernst Verwer