Missie

De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) is de overkoepelende organisatie, die in Noord-Brabant, Zeeland, en Zuid-Gelderland de belangen behartigt van ondernemers in de groene ruimte. Onder deze organisatie werken de lokale afdelingen. De afdelingen ZLTO Woensdrecht, Roosendaal en Steenbergen-Bergen op Zoom Noord, hebben het initiatief genomen tot de oprichting van een Agrarische Natuurvereniging (ANV) Brabantse Wal. Het werkgebied van de ANV komt overeen met het werkgebied van deze ZLTO afdelingen.

De Brabantse Wal is een opvallend landschap in West-Brabant, op de grens met Zeeland en Vlaanderen (België). Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de steilrand: een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Deze steilrand slingert van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Halsteren tot Steenbergen. De steilrand is aangemerkt als aardkundig waardevol gebied. De steilrand bereikt hoogten van ongeveer 20 meter boven NAP. Deze steilrand, is waarschijnlijk ontstaan door erosie door de rivier de Schelde en door de zee. De (hoge) zandgronden omvatten bos- en heidegebieden,= en landbouwgronden. De lager gelegen kleigronden zijn vooral in gebruik voor de landbouw. Ook liggen er kreekresten. Aan de voet van de Brabantse Wal ligt bij Bergen op Zoom het Markiezaatsmeer, een door de Deltawerken afgesloten deel van de Oosterschelde. Het gebied is in trek bij wandelaars en fietsers. Wielrennen is een veel beoefende sport.

Ten behoeve van het beheer en onderhoud van dit landschap worden er verschillende diensten verricht; de zogenaamde ‘groene en blauwe diensten’. Onder groene diensten wordt verstaan agrarisch natuurbeheer op cultuurgronden, de aanleg en onderhoud van houtwallen, knotwilgen, wandelpaden, enz. Onder blauwe diensten verstaat men aanleg, beheer en onderhoudswerk aan waterlichamen en aansluitende gronden, zoals bij waterlopen, kreken, vennen, en waterberging.

Vanuit de ZLTO  is interesse ontstaan om de ontwikkeling van deze groene en blauwe diensten als uitdaging op te laten pakken door individuele of groepen agrariërs. Om dit handen en voeten te geven is een sterke uitvoeringsorganisatie, in de vorm van een ANV nodig, die initiatieven kan vertalen in concrete projectvoorstellen, die tevens verschillende projecten op elkaar afstemt en één aanspreekpunt vormt. Het belang voor de landbouw is dat de agrarische bedrijven op deze manier aan de maatschappij kunnen laten zien dat ze op een verantwoorde en duurzame wijze bezig zijn met het produceren van landbouwproducten in combinatie met het beheer van het landelijk gebied.

Vanuit de natuur is behoud van flora en fauna een streven. De kracht van de ANV bestaat uit het gestructureerd en gecoördineerd inventariseren van projectideeën, zowel binnen als buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Hierdoor worden kansen gecreëerd en de krachten gebundeld van de verschillende belanghebbende organisaties. Uitgangspunt voor de ANV is een marktconforme benadering van agrarisch natuurbeheer, en het gebied wil hiermee aan de slag.

Lees meer  Visie ANV Brabantse Wal