Op 15 juni 2022 was een succesvolle zomerexcursie bij Jansen Agro in Ossendrecht. De weersomstandigheden waren gunstig en er waren 20 aanwezigen.

Onder het genot van een kopje koffie/thee werden de aanwezigen ontvangen door het bestuur van de ANV. Als eerste vertelde Joost Jansen over zijn akkerbouwbedrijf met ook agrarisch natuurbeheer. 

Vervolgens volgde een rondleiding onder leiding van Ernst Verwer, de gebiedscoördinator van de ANV, naar meerdere percelen met agrarisch natuurbeheer.

Bij teugkomst in de schuur waren er korte presentaties van Ernst over de provinciale “Stimuleringsregeling Landschap” en van Ad Backx, secretaris van het bestuur over “het Europees  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de positie van het agrarisch natuurbeheer daarin”.   

Joost Jansen gaf uitleg over zijn bedrijf, een maatschap met totaal 325 ha landbouwgrond, deels huur. Het bedrijf heeft meerdere vormen van natuurbeheer. Hij gaf aan dat het bedrijf ook rechtstreeks producten levert aan een supermarktketen met daarbij bovenwettelijke duurzaamheidsafspraken tussen bedrijf en supermarkt. 

Na een korte discussie volgde een bezoek aan een zogenaamde R4 rand, een voedselrand, in het kader van de eerdere provinciale regeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika).  Ernst lichtte het toe en Joost gaf zijn ervaringen aan. De  12 meter brede rand ligt er nu 3 jaar. In het voorjaar, bij het opnieuw inzaaien, was er last van de droogte.

Daarna volgden een bezoek aan een wintervoedselakker, een rand met overwegend graan voor de vogels in de winter. Interessant was vervolgens de bezichtiging van een vogelakker van Jeffrey de Nijs De stroken met luzerne/klaver mogen worden geoogst en de stroken met een natuurmengsel met  vooral bloemen blijven staan voor vogels, muizen, insecten, etc. Dit soort akkers levert een geweldige bijdrage aan de biodiversiteit.

Bij teugkomst in de schuur was er een presentaties van Ernst over de provinciale “Stimuleringsregeling Landschap (STILA)”. Ernst gaf o.a. aan dat tot op heden drie van de vier gemeenten deelnemen aan de nieuwe provinciale regeling en dat het nieuwe College van B&W van Bergen op Zoom wordt verzocht alsnog deel te nemen. Nu kunnen immers bepaalde beheercontracten in die gemeente  niet worden verlengd en dat is nadelig voor de natuur. 

Ad Backx gaf daarna uitleg over het Europees  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de positie van het agrarisch natuurbeheer daarin. Hij gaf aan dat op vroegst in juli van dit jaar duidelijkheid ontstaat over het Nationaal Strategisch Plan (NSP), maar het kan ook augustus/september worden.  Daarna dienen agrariërs een keuze te maken. Hij verzekerde de aanwezigen dat het collectief ANB West-Brabant agrariërs goed zullen informeren over de mogelijkheden.